Skip to main content

 

Regulamin konkursu „Legenda Mojego Regionu”

1. Definicje

1.1. Konkurs – zawody o nazwie „Legenda Mojego Regionu” polegające na wykonaniu zadania z punktu 2 n/n regulaminu, przeznaczone dla szkół podstawowych. Konkurs jest jednorazowy i jednoetapowy. 
1.2. Organizator - Organizatorem konkursu jest, właściciel portalu PolskaTradycja.pl, „RAPIK” Kamil Pytka, Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz NIP 8351562348, REGON 101663343, zwanej dalej „Organizatorem”
1.3. Sponsorzy – firmy, które przekazały nagrody dla uczestników konkursu.
1.4. Uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10 – 13 lat (klasy IV-VI).

2. Przedmiot konkursu

2.1. Przedmiotem konkursu, jest opisanie legendy z miejscowości, gminy, powiatu lub regionu etnograficznego z którego pochodzi uczestnik.
2.2. Prace należy wykonać, według wytycznych z punktu 3. Wymogi formalne, a następnie przesłać na adres mailowy konkurs(at)polskatradycja.pl.  W temacie maila należy wpisać „Konkurs –Legenda Mojego Regionu
2.3. Praca powinna zostać wysłana przez rodzica bądź prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu. Dopuszcza się przesłanie pracy pracy przez nauczyciela, wraz ze skanem oświadczenia podpisanego przez rodzica bądź prawnego opiekuna.
2.4. Mail wraz z pracą powinien zawierać następujące dane użytkownika, oraz klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych do celów konkursowych.

- Imię i nazwisko
- Wiek
- Nazwę szkoły  i adres
- Powiat i województwo (w celu przypisania legendy do właściwego regionu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (Imię i nazwisko dziecka), przez właściciela portalu PolskaTradycja.pl firmę „RAPIK” Kamil Pytka z siedzibą w Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz, NIP 8351562348, REGON 101663343. Na cele konkursu Legenda Mojego Regionu, w tym publikacji (Imienia, Nazwiska i Wieku) na portalu PolskaTradycja.pl. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu i akceptuję zasady tegoż regulaminu.

2.5. Pracę należy przesyłać w terminie od 01.02.2016 roku do  31.03.2016.

3. Wymogi formalne

3.1. Praca przeznaczona na konkurs powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika. Nie może zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy stylistycznych. Dozwolona jest pomoc rodziców, opiekunów prawnych bądź nauczycieli języka polskiego, w celu zweryfikowania i usunięcia błędów.
3.2. Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12. Praca powinna być wyrównana do lewej i zawierać wcięcia dla nowych akapitów.  Mile widziana pojedyncza interlinia między wierszami. 
3.3 Praca nie zawierająca dialogów powinna zajmować minimum stronę A4, według w/w wytycznych.
Praca zawierająca dialogi powinna zajmować minimum półtorej strony A4, w tym dialogi nie mogą stanowić więcej niż 50% objętości pracy.
3.4 Do napisania pracy przeznaczonej na konkurs można wykorzystać inne źródła takie jaki książki, strony internetowe, komiksy, publikacje tematyczne. Legenda wysłana na konkurs może być legendą przekazywaną ustnie. Na dole pracy należy podać źródło z którego korzystaliśmy w czasie pisania legendy:

- Tytuł książki lub publikacji, autor, rok wydania i wydawnictwo
- Źródło ustne (imię i nazwisko, wiek )

3.5. Legendy które znajdują się już na portalu www.polskatradycja.pl mogą być napisane ponownie. W takim wypadku należy podać link, do legendy która została opisywana.

4. Sponsorzy i nagrody

4.1. Sponsorami konkursu są Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo GREG.

4.2. Sponsorzy przeznaczyli łącznie 26 książek jako nagrody na Konkurs:

Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA i Wydawnictwo GREG

NAGRODY

4.3. Nagradzanie uczestników jest podzielone na dwa etapy zależne od siebie.

1.1. Etap I : od 01.02.2016 do 17.04.2016 
1.2. Spośród nadesłanych prac, najlepsze zostaną opublikowane w serwisie www.polskatradycja.pl wraz z danymi autora (Imię, Nazwisko, Wiek).
1.2. Autorzy których legendy zostaną opublikowane, zostają automatycznie zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu.

2.1. Etap II: od 18.04.2016-30.04.2016
2.2. Spośród opublikowanych prac wybierzemy 20 najlepszych, które zostaną nagrodzone książkami ufundowanymi przez naszych Sponsorów.
2.3. Jeżeli w czasie trwania konkursu znajdą się kolejni sponsorzy, liczba osób nagrodzonych może zostać powiększona.

4.4. Każdy nagrodzony uczestnik ma prawo, do usunięcia danych ze swojej pracy opublikowanej na portalu www.polskatradycja.pl 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Przesłanie prac na adres konkurs(at)polskatradycja.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na publikację pracy na portalu www.polskatradycja.pl
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu, w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w niniejszym regulaminie, bez podania wyraźnej przyczyny.
5.3. W przypadku osób nagrodzonych książkami, Organizator skontaktuje się w celu pozyskania adresu, przeznaczonego jedynie do wysyłki.
5.4. Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące konkursu proszę przesyłać na adres konkurs(at)polskatradycja.pl w temacie maila proszę wpisać „Pytanie – Legenda Mojego Regionu”,  lub odwiedzić stronę www.polskatradycja.pl/faq.html
5.5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.04.2016. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.