Skip to main content

Regulamin 12 konkursów z okazji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA ze Zgierza

1.    Definicje

1.1.    Konkurs – zawody polegające na wykonaniu zadania, opisanego w punkcie 3 ww. Regulaminu. Konkurs jest jednoetapowy. Każdy z 12 konkursów odbywać się będzie pojedynczo, co miesiąc, w okresie styczeń – grudzień 2017 roku.
1.2.    Organizator - Organizatorem konkursu jest Zespół Pieśni i Tańca BORUTA, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1, zwany dalej „Organizatorem”
1.3.    Sponsor – firma FOLKSTAR, sponsorująca nagrody rzeczowe w konkursie.
1.4.    Operator – Operatorem konkursu jest, właściciel portalu PolskaTradycja.pl, „RAPIK” Kamil Pytka, Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz NIP 8351562348, REGON 101663343, zwanej dalej „Operatorem”
1.5.    Uczestnicy – osoby fizyczne biorące czynny udział w konkursie, polegający na wypełnieniu konkursowego zadania

2.    Cel konkursu

2.1.    Celem każdego z 12 Konkursów jest wyłonienie po jednej osobie, która udzieli największej ilości poprawnych odpowiedzi w danym Konkursie (zwany dalej „Laureatem”). Każdy Konkurs będzie miał swojego Laureata.
2.2.    W przypadku sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba uzyska maksymalną liczbę punktów w danym konkursie lub więcej niż jedna osoba uzyskają taki sam wynik będący najlepszym wynikiem w danym konkursie, Laureatem zostaje wybrany ten Uczestnik, który udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, jako pierwszy.

3.    Przedmiot Konkursu:

3.1.    Każdy z 12 Konkursów, ogłaszany będzie do 20 dnia każdego miesiąca (w okresie styczeń – grudzień 2017).
3.2.    Każdy Konkurs zawiera po 10 pytań quizowych (zwanych dalej „Quizem”), których rozwiązanie stanowi zadanie Uczestnika
3.3.    Rozwiązanie zadania polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania.
3.4.    Odpowiedzi na pytanie udziela się poprzez wybór jednej z czterech propozycji opcji podanych przy pytaniu. Tylko jedna z propozycji odpowiedzi jest prawidłowa.
3.5.    Przejście do udzielenie odpowiedzi na kolejne pytanie uzależnione jest od wybrania odpowiedzi na wcześniejsze pytanie
3.6.    Każdy Uczestnik ma prawo podejść do rozwiązywania każdego Quizu trzy razy. Wszelkie rozpoczęcie rozwiązywania Quizu uważane jest za wykorzystanie jednej szansy, niezależnie od tego, czy Uczestnik udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
3.7.    Czas rozwiązania quizu to 7 dni od jego publikacji, np. konkurs ogłoszony o 13.00 dnia 17 lutego 2017 roku, zakończy się 24 lutego 2017 roku o godzinie 13.00.

4.    Warunki uczestnictwa w Konkursie:

4.1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
4.2.    Przystąpienie do rozwiązywania Konkursu wymaga zapisania na końcu quizu swojego adresu mailowego.
4.3.    Przystępując do rozwiązywania Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
4.3.1.    zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu akceptuje jego zapisy,
4.3.2.    jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
4.3.3.    wyraża zgodę na opublikowanie adresu poczty elektronicznej podanego pod koniec quizu na stronie Portalu poświęconej Konkursowi.
4.3.4.    wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w celach konkursowych.
4.3.5.    Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
4.4.     Informacja o Uczestniku, który uzyskał najlepszy wynik, czyli Laureacie opublikowana zostanie na stronie www.zpitboruta.pl do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania konkursu. W uzasadnionym przypadku Organizator może przełożyć termin publikacji listy.
4.5.    Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

5.    Nagrody

5.1.    Laureat każdego Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
5.2.    Nagrodą rzeczową jest gadżet ufundowany przez firmę FOLKSTAR.
5.3.    Wartość żadnej z nagród rzeczowych nie przekracza 760 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 00 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.
5.4.    Każdy Laureat jednego z 12 Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej, który podał pod koniec rozwiazywania Quizu. W wiadomości załączone zostaną instrukcje dotyczące przekazania nagrody.
5.5.    W odpowiedzi na wiadomość Organizatora informującą o wygranej Uczestnik zobowiązany będzie podać adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jaki ma zostać wysłana do niego nagroda. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę. Istnieje również możliwość odbioru nagrody osobiście w siedzibie Organizatora – Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu.
5.6.    Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany przez Laureata najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Poczty Polskiej, w szczególności Organizator nie ma wpływu na ostateczną datę dostarczenia nagrody przez Pocztę Polską.
5.7.    Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
5.8.    Brak odpowiedzi na informację Organizatora sygnalizującą wygraną w Konkursie w ciągu 7 dni roboczych od przesłania takiej informacji lub podanie adresu korespondencyjnego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub nieodebranie przesyłki pocztowej w czasie dłuższym niż 30 dni oznacza zrzeczenie się przez Laureata prawa do nagrody.

6.    Postanowienia końcowe

6.1.    Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
6.2.    Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie rozwiązywania Quizu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu i poinformowania go o jego wynikach. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.
6.3.    Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).
6.4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie.
6.5.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.
6.6.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych Organizatora - http://zpitboruta.pl/ i Operatora - http://www.polskatradycja.pl/
6.7.    Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
6.8.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.